مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
BPC VPS 1 -

 • 1000MHZ CPU

 • Intel Xeon Quad Core

 • 512MB RAM

 • 20GB Storage (RAID)

 • 1000GB/mo Transfer

 • 1IPv4 Address

 • cPanel/WHM Control PanelBPC VPS 2 -

 • 1500MHZ CPU

 • Intel Xeon Quad Core

 • 1GB RAM

 • 50GB Storage (RAID)

 • 1000GB/mo Transfer

 • 1IPv4 Address

 • cPanel/WHM Control PanelSecure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (52.205.167.104) وارد شده است.